REGULAMIN PROMOCJI dołącz do Nas

REGULAMIN PROMOCJI ’’Dołącz do nas już dziś”

§ 1

Zasady oraz warunki uczestnictwa w promocji

  1. Organizatorem Promocji jest PPHU A&K CHAMERLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wincentego Witosa 6/5, NIP 542-17-22-986.

  2. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne spełniające następujące warunki:

 • w dniu podpisania umowy okażą ważny dokument tożsamości,

 • ukończyły pełnoletność,

 • wykażą zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę - nie starsze niż 1 miesiąc,

 • wykażą faktura za telefon stacjonarny/komórkowy z potwierdzeniem wpłaty,

 • wykażą faktura za Internet z bieżącym z potwierdzeniem wpłaty (wystawionej przez dotychczasowego Operatora),
 • nie posiadają i nie posiadali żadnych zaległości płatniczych wobec obecnego Operatora,

§ 2

Czas obowiązywania Promocji

Promocja trwa od dnia 12.02.2016 do odwołania.

§ 3

Zasady Promocji

3.1. Osoby fizyczne spełniające warunki uczestnictwa w Promocji zgodnie z § 1 pkt 1.2. otrzymują trzy pełne miesiące świadczenia Usługi dostępu do internetu / telewizji po 1zł miesięcznie.

3.2. Po okresie promocyjnym obowiązywać będą opłaty abonamentu zgodne z cennikiem Świadczenia Usług (zgodne z wariantem promocji wybranym przez nowego klienta).

3.2. Promocja dotyczy umów zawieranych na okres 24 miesięcy.

§ 4

Warunki końcowe

4.1. W sprawach nieokreślonych Regulaminem, obowiązują warunki świadczenia usługi przez Operatora zgodnie z Umową o bezpośredni dostęp do sieci Internet, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennikiem Świadczenia Usług.

REGULAMIN PROMOCJI polec nas znajomym

REGULAMIN PROMOCJI ’’POLĆ NAS ZNAJOMYM’’

§ 1

Zasady oraz warunki uczestnictwa w promocji

  1. Organizatorem promocji jest PPHU A&K CHAMERLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wincentego Witosa 6/5, NIP 542-17-22-98.

1.2. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy Klienci należący do sieci TVK-NET Chamerlińscy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają podpisaną z Operatorem Umowę o bezpośredni dostęp do sieci,

 • nie posiadają i nie posiadali żadnych zaległości płatniczych wobec Operatora,

 • w czasie trwania podpisanej umowy z Operatorem polecą nowego Użytkownika zwanego dalej

Poleconym Użytkownikiem”

§ 2

Czas obowiązywania Promocji

Promocja trwa od dnia 12.02.2016 do odwołania.

§ 3

Zasady Promocji

3.1. Klienci spełniający warunki uczestnictwa w Promocji zgodnie z § 1 pkt 1.2. otrzymują trzy pełne miesiące świadczenia Usługi dostępu do Internetu po 1zł miesięcznie.

3.2. Polecony Użytkownik, który podpisze z Operatorem umowę otrzymuje jeden pełny miesiąc świadczenia usługi dostępu do Internetu za 1 zł.

3.3 Warunkiem udziału Poleconego Użytkownika w Promocji jest podanie Operatorowi danych Użytkownika, z którym Operator jest już związany umową o bezpośredni dostęp do sieci Internet (nr klienta, imię i nazwisko, adres instalacji).

3.4. Każdy Klient sieci może polecić nieograniczoną liczbę nowych „Poleconych Użytkowników” i za każde spełnienie warunku uczestnictwa w Promocji zgodnie z § 1 pkt 1.2. otrzymuje trzy pełne miesiące świadczenia usługi dostępu do Internetu bez opłat.

3.5. Promocja dotyczy umów zawieranych na okres 24 miesięcy.

3.6. Promocja nie dotyczy telewizji świetlnej/światłowodowej.

§ 4

Warunki końcowe

4.1. W sprawach nieokreślonych Regulaminem, obowiązują warunki świadczenia usługi przez Operatora zgodnie z Umową o bezpośredni dostęp do sieci Internet, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennikiem Świadczenia Usług.