11 Grudzień 2015
Category Aktualności
11 grudnia 2015,
 Off

Regulamin konkursu
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest PPHU A&K CHAMERLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wincentego Witosa 6/5, NIP 542-17-22-986
2. Obsługę techniczną Konkursu zapewnia LPM LEBENSZTEJN PIOTR MACIEJ z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mieszka I 14/46, NIP 966-19-90-642 (dalej „Koordynator”)
3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.
4. Konkurs organizowany jest w dniu od 11 do 19 grudnia do godziny 17. 00 2015.
5. Uczestniczyć w Konkursie nie mogą:
pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, osoby wchodzące w skład Komisji, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
6. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 5, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
7.Laureat konkursu może brać udział w kolejnych konkursach, a także może zostać ich laureatem, chyba że Organizator wyraźnie nie wyrazi na to zgody ogłaszając kolejny konkurs.
§2 Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne. Osoby, które w dniu 11-19 grudnia 2015 roku mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie. Za osoby, które w dniu 11-19 grudnia 2015 roku nie mają zdolności do czynności prawnych uczestniczą w Konkursie ich przedstawiciele ustawowi.
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest poprawne wytypowanie wyniku meczu przez osobę biorącą udział w Konkursie (zwaną dalej „Uczestnikiem”) na fanpage facebook TVK-NET Chamerlińscy. Uczestnik przystępując do Konkursu składa także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz Operatora Technicznego jego danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.
4. Uczestnikom zostanie zaprezentowane zadanie konkursowe, polegające na przysłaniu w jak najszybszym czasie odpowiedzi w komentarzach konkursu na stronie facebook. Instrukcje oraz informacja o czasie przysługującym Uczestnikom na odpowiedź będą publikowane na Stronie Konkursowej.
5. Uczestnicy mają możliwość przesłania tylko jednej odpowiedzi.
6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator i Operator Techniczny powołają trzyosobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora oraz Operatora Technicznego. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7. Decyzję o wygranej podejmuje Organizator za pośrednictwem Komisji Konkursowej.
§3 Dane osobowe
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym konkursie, (V) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z konkursem. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§4 Nagrody
1. Nagrodą jest kolekcjonerski rocznik książki JAGA MY WIERZYMY!
2. Nagrody przyznane będą dla osób które spełnią wszystkie wymagane zadania.
3. Do konkursu mogą przystąpić użytkownicy i klienci Tvk-Net Chamerlińscy, a także osoby które chcą skorzystać z usług Organizatora.
4. Organizator po wyłonieniu Laureatów Konkursu zawiadamia ich na profilu, z którego zostały wysłane odpowiedzi.
5. O przyznaniu Nagrody Laureaci zostaną zawiadomieni najpóźniej w dniu 22 grudnia 2015 roku do godziny 17.00.
6. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.
7. W celu odebrania nagrody, zwycięzca konkursu skontaktuje się z biurem organizatora pod numerem tel.: +48 85 65 39 633
8. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którą kolwiek z Nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.
§5 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem biuro@tvk-net.pl
3. Niniejszy regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora konkursu oraz na stronie internetowej organizatora Tvk-net.pl
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacja przez uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.
5. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
6. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.
7. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny.
8. Organizator ma prawo zmienić regulamin w czasie konkursu, jednak zmiana nie może wpływać na przebieg konkursu.

Comments are closed.